Právní podmínky použití serveru

(click here for English)

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek Speakify.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek Speakify.cz (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.speakify.cz (dále též jen „web“).

1.2. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je společnost VeroMotion, s.r.o., IČ: 27170730, se sídlem Karla Engliše 3201/6, Praha 5, PSČ 15000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101687 (dále též jen „provozovatel“).

1.3. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s VOP provozovatele. VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.

1.4. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na webu je nutno, aby se takový uživatel nejprve na webu zaregistroval, přečetl si tyto VOP a označením příslušného pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami pro používání služeb webu“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

1.5. Ustanovení těchto VOP jsou rovněž nedílnou součástí případných smluv uzavíraných mezi provozovatelem a uživateli webu. Pro uzavření takových smluv mezi provozovatelem a uživateli webu se musí uživatel webu nejprve zaregistrovat na webu.

1.6. Ustanovení těchto VOP jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení VOP.

1.7. Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje uživatelům služby pracovní inzerce elektronicky prostřednictvím webu. Uživatelem podle těchto VOP se rozumí jak inzerent, tak návštěvník stránek a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.

1.8. Uživatelem služeb webu může být fyzická či právnická osoba. Fyzická osoba musí být v případě uzavírání jakékoliv smlouvy s provozovatelem plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

1.9. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na webu. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

1.10. Pro účely registrace, jakož i případného uzavření smlouvy, je každý uživatel webu povinen při registraci či při uzavírání smlouvy uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb webu, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů, a to včetně předpisů trestních.

1.11. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

2. Autorská práva

2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.

2.2. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely inzerce a administrace provozu webu.

2.3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

3. Uživatelský účet

3.1. Pro získání uživatelského účtu se musí potenciální uživatel webu zaregistrovat na webu provozovatele. Při registraci uživatel uvede nejméně své jméno, příjmení, jméno firmy a kontaktní e-mail. Na uživatelem při registraci uvedenou e-mailovou adresu bude následně provozovatelem odeslán e-mail s potvrzovacím odkazem. Po potvrzení registrace prostřednictvím potvrzovacího odkazu bude uživateli zřízen a zpřístupněn uživatelský účet.

3.2. Provozovatel uživateli v souladu s postupem dle čl. 3.1. těchto VOP zřídí a zpřístupní uživatelský účet a přiřadí k němu uživatelem zvolené přihlašovací jméno a heslo. Uživatel je povinen uživatelské jméno a heslo chránit a nezpřístupňovat jej třetím osobám. Pokud by došlo k neoprávněnému zpřístupnění uživatelského jména a hesla jakékoliv třetí osobě, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli. Po nahlášení výše uvedené skutečnosti provozovatel uživatelský účet zablokuje. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou třetí osobou, která použila přihlašovací jméno a heslo uživatele, do doby než dojde k blokaci uživatelského účtu.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a provozovatel má právo na dobu nezbytné údržby systému odepřít dočasně uživateli přístup do jeho uživatelského účtu.

3.4. Provozovatel je oprávněn, pokud má důvodné podezření, že uživatel porušil, nebo hodlá porušit autorská práva provozovatele či jiných osob, práva duševního vlastnictví provozovatele či jiných osob, či případně ustanovení těchto VOP, pozastavit uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu, případně zcela jeho uživatelský účet zrušit a zamezit mu v užívání služeb webu.

3.5. Provozovatel není povinen poskytovat služby webu uživatelům, kteří porušili podmínky VOP, případně byl jejich účet provozovatelem zrušen.

3.6. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených jednotlivými uživateli.

3.7. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel zakazuje zveřejňování inzerátů související s erotickými službami, multi-level marketingem a jakýmikoliv aktivitami, které nejsou v souladu s platnou legislativou nebo dobrými mravy.

4. Technické podmínky

4.1. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb webu uživatelem, pokud uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.

4.2. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC.

4.3. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osoby, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

4.4. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.

4.5. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.

4.6. Provozovatel je oprávněn monitorovat jakýkoliv vkládaný obsah uživatele, schvalovat ho a je také oprávněn odmítnout zveřejnění inzerátu uživatele nebo dalšího obsahu bez uvedení důvodu. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoliv inzerát nebo jiný uživatelský obsah smazat.

4.7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Uživatel uděluje výslovný souhlas, aby Provozovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb webu . Uživatel registrací dává provozovateli  odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak v rozsahu zpracování jeho jména, příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla, název firmy, IP adresy, cookie a e-mailu, a to na dobu 10 let, nejdéle však po dobu trvání registrace uživatele. 

5.2. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5.3. Uživatel je povinen jakoukoliv změnu v osobních údajích provést v uživatelském účtu a dbát na to, aby osobní údaje uvedené v uživatelském účtu byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně.

5.4. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

5.5. Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem zasílání newsletteru s aktuálními nabídkami inzerovaných pozic, případně za účelem zasílání dalších souvisejících informací k nabídce pracovních míst, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a kontaktní adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním výše uvedeného na elektronickou a kontaktní adresu uživatele.

5.6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v odstavci 5.1. tohoto článku VOP je nezbytné pro využívání služeb webu. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele: info@speakify.cz. Uživatel bere na vědomí, že pokud na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

6.2. Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VOP, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.

6.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

6.4. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může poslat provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu.

6.5. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 22.5.2019

 

 

 

 

ENGLISH VERSION

Effective date: May 22, 2019

VeroMotion is willing to provide the Speakify Services to Customer only on the condition that you accept all of the terms in this Agreement. By signing up for a Speakify account you validate the Agreement, and agree to our terms of service and privacy policy. By accessing or otherwise using the Speakify Services, you acknowledge that you have read this Agreement, understand this Agreement and that Customer agrees to be bound by all of the terms of this Agreement. You also acknowledge that registering for and creating an account on Site or your submission of the credit card payment form serves as Customer’s agreement to this Agreement.

If you do not agree to the terms and conditions of this Agreement, VeroMotion is unwilling to provide or make the Speakify Services available to Customer, and therefore, cancel and do not complete the registration process or otherwise use the Speakify Services. If you do not accept this Agreement, Customer should immediately cease any use of the Speakify Services.

In the case of inconsistencies between these Terms and information included in other materials (e.g., promotional materials and mailers), these Terms will always govern and take precedence. In the case of inconsistencies between these Terms and the Order Process, the Order Process will always govern and take precedence. In the case of inconsistencies between the Czech and English version of these Terms, the Czech version of the Terms always govern and take precedence.

 

This Speakify.cz legal disclaimer (“agreement”) between VeroMotion and customer (as defined below) govern all access to and use of Speakify.cz subscription services (as defined below) by customer on a free or purchased subscription basis, as well as the provision of any ancillary services (as defined below) by VeroMotion to customer. The effective date of this agreement is May 18, 2019.

 

1. Speakify Services. During the Term, and in accordance with these Terms, VeroMotion will use reasonable commercial efforts to provide Customer access to and use of the Software and other related support services described in this Agreement (such access, use and support services are referred to, collectively, as the “Speakify Services”) in accordance with any specifications set forth in the Order Process. “Software” means VeroMotion’s listing and directory tool, hosted by VeroMotion, used to facilitate Customer’s use, presenting teacher's profiles or conducting additional services. The Speakify Services may not be used to exchange federal or state identification information, passwords, social security numbers, banking, credit card, or any other financial information. VeroMotion is under no obligation to provide extended customer service or consulting services as part of this Agreement.

2. Access Rights. Subject to the terms and conditions of this Agreement, VeroMotion grants to Customer, during the Term, a non-exclusive, non-transferable right to access and use the Software and Speakify Services as set forth in Order Process. VeroMotion reserves all rights in and to the Speakify Services not granted herein.

3.Restrictions.

3.1 Customer agrees that it will not, and will not allow its directors, officers, employees or agents to: (a) copy, reproduce, modify, sell, lease, sublicense, market or commercially exploit in any way the Speakify Services or Software or any component thereof other than as expressly agreed to in this Agreement; or (b) disclose or grant access the Speakify Services or any component thereof to any third party other than one to whom VeroMotion has consented in writing.

3.2 Customer agrees: (a) to use the Speakify Services in a manner that is ethical and in conformity with community standards; (b) to respect the privacy of other users (Customer shall not seek data or passwords belonging to other users, nor will Customer or its Users modify files or represent themselves as another user unless explicitly authorized to do so by that user); (c) to respect the legal protection provided by copyright law, trade secret law, or other laws protecting intellectual property; and (d) to accept notifications of service changes, commercial email and similar offers presented through the Software system or via email.

3.3 VeroMotion strictly prohibits any involvement in unsolicited commercial email campaigns, commonly known as SPAM. Customer agrees and warrants that (a) it will not engage in any spamming activity in its use of Speakify Services and (b) its use of the Speakify Services will not violate any spamming, junk mail or other related laws or regulations prohibiting or discouraging unsolicited e-mail.Part II.

4. Fees. In consideration for providing the Speakify Services, Customer shall pay to VeroMotion the fees set out in Order Process (“Fees”), without any set-off or deductions of any kind, as such Order Process may be amended from time to time in accordance with the terms hereof. VeroMotion shall have the right to increase or decrease the Fees at any time. Customer’s continued use of the Services shall be deemed acceptance of any new Fees. Payment for the Fees shall be due and payable as specified in Order Process. Due to the nature of the technologies and Internet stability, service interruptions may occur. No full, partial, or prorate refunds will be made as adjustment for any such service interruption. Customer hereby acknowledges that changes in the nature of the Speakify Services that may be offered under these Terms that are beyond the control of VeroMotion do not constitute grounds for any full or partial refund of any advance fees paid.

5. Taxes. Prices set out herein are exclusive of all taxes and Customer shall pay (and VeroMotion shall have no liability for), any taxes, tariffs, duties and other charges or assessments imposed or levied by any government or governmental agency in connection with this Agreement, including, without limitation, any federal, state and local sales, use, goods and services, value-added and personal property taxes on any payments due VeroMotion in connection with the Speakify Services provided hereunder, except for tax based solely on the net income of VeroMotion.

6. Project Data. The parties agree that all disclosure and use of Customer's information, entries and Profile Data (defined below) will comply with the terms and conditions and privacy policies under which it was collected and all applicable laws, statutes, rules or regulations relating to such Profile Data and the persons from whom it is collected. “Profile Data” means data submitted by Customer or obtained from persons filling in Customer’s forms. Customer further agrees and warrants that its collection and use of Profile Data comports with its stated privacy policies and comports with all applicable federal, state and local laws. Customer is responsible for all actions with respect to personally identifiable information of persons that are included in the list of entries. Title to and ownership of all intellectual property rights of the Profile Data shall remain exclusively with Customer.

7. VeroMotion Ownership. Customer acknowledges and agrees that VeroMotion shall retain and own all right, title and interest and all intellectual property rights (including copyrights, trade secrets, trade-marks and patent rights) in and to the Software, Speakify Services and all materials used by VeroMotion to provide the Speakify Services (collectively, the “Speakify Materials”) and all copies thereof and customizations and modifications thereto, and that nothing herein transfers or conveys to Customer any ownership right, title or interest in or to the Speakify Materials or to any copy thereof or any license right with respect to same not expressly granted herein. Customer agrees that it will not, either during or after the termination of this Agreement, contest or challenge the ownership of the intellectual property rights in the Speakify Materials by VeroMotion.

8. Access to Speakify Services. Customer is responsible for obtaining all hardware, software and services, which are necessary to access the Speakify Services including without limitation, all computers, web browsers, and services provided by an Internet service provider.

9. Customer Personnel. Customer is responsible for establishing throughout the Term the designated point of contact to communicate with VeroMotion.

10. Right to Modify the Speakify Service. VeroMotion may from time to time, in its sole discretion, change some or all of the functionality or any component of the Software and Speakify Service or make any modification for any purpose including but not limited to improving the performance, service quality, error correction or to maintain the competitiveness of the Speakify Services.

11. Confidential Information.

11.1 Each party (“Recipient”) acknowledges that confidential information (including trade secrets and confidential technical, financial and business information of the other party (“Discloser”) may be exchanged between the parties pursuant to this Agreement (collectively, “Confidential Information”). Recipient shall use no less than the same means it uses to protect its similar confidential and proprietary information, but in any event not less than reasonable means, to prevent the disclosure and to protect the confidentiality of the Confidential Information of Discloser. Recipient agrees that it will not disclose or use the Confidential Information of Discloser except for the purposes of this Agreement and as authorized herein. Recipient will promptly report to Discloser any unauthorized use or disclosure of Discloser’s Confidential Information that Recipient becomes aware of and provide reasonable assistance to Discloser (or its licensors) in the investigation and prosecution of any such unauthorized use or disclosure.

11.2 Notwithstanding Section 11.1, Recipient may use or disclose the Confidential Information to the extent that such Confidential Information is: (a) already known by Recipient without an obligation of confidentiality, (b) publicly known or becomes publicly known through no unauthorized act of Recipient, (c) rightfully received from a third party without any obligation of confidentiality, (d) independently developed by Recipient without use of the Confidential Information of the Discloser, (e) approved by Discloser for disclosure, or (f) required to be disclosed pursuant to a requirement of a governmental agency or law so long as Recipient provides Discloser with notice of such requirement prior to any such disclosure and takes steps reasonably necessary to maintain the information in confidence.

11.3 Recipient shall, and shall cause all of its employees, contractors and consultants who have access to Confidential Information of Discloser to, safeguard and maintain the Confidential Information of Discloser in strict confidence and shall not, and shall cause its employees, contractors and consultants not to, disclose, provide, or make such Confidential Information or any part thereof available in any form or medium to any third party person except to Recipient’s employees, contractors and consultants who have a need to access such Confidential Information in order to enable Recipient to exercise its rights under this Agreement. Customer agrees not to: (a) disclose to third parties (whether in writing or orally) any benchmark test data related to the Speakify Services, and (b) use VeroMotion’s Confidential Information to create any computer software or documentation that is substantially similar to the Software.

12. Right to Perform Services For Others. Customer recognizes that VeroMotion is in the business of providing computer and information technology services and may perform services for other persons similar to Customer. Subject to VeroMotion’s confidentiality obligations pursuant to Section 11, VeroMotion retains the right and nothing shall prevent VeroMotion from using any ideas, concepts, methods, processes, know-how, organization, techniques or any software, including the Speakify Materials, in providing any services to any third party.Part III.

13. Warranty Disclaimer.

13.1 CUSTOMER UNDERSTANDS THAT VEROMOTION AND/OR THEIR ASSIGNS DOES NOT GUARANTEE OR PREDICT ANY TYPE OF PROFIT OR RESPONSE FROM THE SPEAKIFY SERVICES. ALL SERVICES ARE PROVIDED TO CUSTOMER “AS IS” AND CUSTOMER AGREES THAT IT USES THE SPEAKIFY SERVICES AT ITS OWN RISK. VEROMOTION EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND OR NATURE, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS OF SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY, DURABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND THOSE ARISING BY STATUTE OR OTHERWISE IN LAW OR FROM A COURSE OF DEALING OR USE OF TRADE. CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT VEROMOTION AND THE SUPPLIERS OF VEROMOTION MAKE NO DIRECT WARRANTY OF ANY KIND TO CUSTOMER UNDER THIS AGREEMENT.

13.2 VEROMOTION DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT: (A) THE SPEAKIFY SERVICES WILL MEET CUSTOMER’S BUSINESS REQUIREMENTS; (B) THE SPEAKIFY SERVICES WILL BE ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF THE SPEAKIFY SERVICES OR SOFTWARE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; OR (C) ALL DEFICIENCIES IN THE Speakify SERVICES CAN BE FOUND OR CORRECTED. FURTHER, THE SPEAKIFY SERVICES MAY BE INTERRUPTED OR UNAVAILABLE FOR THE PURPOSES OF PERFORMING MAINTENANCE OR UPGRADES.

13.3 VEROMOTION WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR: (A) SERVICE IMPAIRMENTS CAUSED BY ACTS WITHIN THE CONTROL OF CUSTOMER OR ANY USER; (B) INOPERABILITY OF SPECIFIC CUSTOMER APPLICATIONS OR EQUIPMENT; (C) INABILITY OF CUSTOMER TO ACCESS OR INTERACT WITH ANY OTHER SERVICE PROVIDER THROUGH THE INTERNET, OTHER NETWORKS OR USERS THAT COMPRISE THE INTERNET OR THE INFORMATIONAL OR COMPUTING RESOURCES AVAILABLE THROUGH THE INTERNET; (D) INTERACTION WITH OTHER SERVICE PROVIDERS, NETWORKS, USERS OR INFORMATIONAL OR COMPUTING RESOURCES THROUGH THE INTERNET; (E) SERVICES PROVIDED BY OTHER SERVICE PROVIDERS; OR (F) PERFORMANCE IMPAIRMENTS CAUSED ELSEWHERE ON THE INTERNET.

13.4 BY USING OUR SERVICES, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU REPRESENT AND WARRANT TO US THAT YOU ARE IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS IN REGARDS TO USING OUR SITE AND SERVICES.

14. Limitation of Liability.

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT VEROMOTION AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, AND PARTNERS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF VEROMOTION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) IN ANY WAY RELATING TO OR ARISING FROM THIS AGREEMENT. IN NO EVENT SHALL VEROMOTION’S AGGREGATE LIABILITY FOR DIRECT DAMAGES UNDER THIS AGREEMENT EXCEED THE FEES PAID FOR THE IMMEDIATELY PRECEDING MONTH BEFORE THE CLAIM.

PLEASE NOTE THAT DOWNGRADING YOUR ACCOUNT MAY RESULT IN THE LOSS OF CONTENT, FEATURES, OR CAPACITY OF YOUR ACCOUNT. VEROMOTION DOES NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR ANY SUCH LOSSES.

15. Indemnification.

YOU AGREE TO DEFEND, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS VEROMOTION, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS, HARMLESS FOR ANY LOSSES, COSTS, LIABILITIES AND EXPENSES (INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS’ FEES) RELATING TO OR ARISING OUT OF YOUR CONNECTION TO OR USE OF THE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY BREACH BY YOU OF THESE TERMS AND ANY CLAIMS ARISING FROM THE CONTENT YOU SUBMIT, POST, TRANSMIT OR MAKE AVAILABLE THROUGH THE SERVICES.Part IV.

16. Term and Termination.

16.1 Term. This Agreement will commence on the date you agree to this Agreement and continue on a month-to-month basis unless terminated earlier in accordance with this Section (“Term”).

 

16.2 Termination. Customer may terminate this Agreement at any time for any reason by providing written notice to VeroMotion. VeroMotion reserves the right to suspend or terminate your account and use of the Speakify Services and the Software, at any time, without notice, for any reason, at our sole discretion, including but not limited to the following:

 

(a) if any check drafts authorized under this Agreement are returned unpaid;

 

(b) phishing attempts or schemes;

 

(c) if Customer is involved in the sales and/or distribution of the cable filters, Ponzi or pyramid schemes;

 

(d) sale and/or distribution of any illegal materials; or

 

(e) breach of these Terms, including policies or guidelines set forth by VeroMotion elsewhere;

 

(f) conduct that VeroMotion believes is harmful to other users of the Speakify Services or the business of VeroMotion or other third party information providers (including slowing down the servers and affecting other users);

 

16.3 Effect of Termination. Except to the extent agreed to in writing by the parties, upon the termination of this Agreement:

 

(a) VeroMotion shall be entitled to immediately cease providing the Speakify Services;

 

(b) VeroMotion shall be entitled to immediately terminate Customer’s access to the Speakify Service;

 

(c) Customer shall forthwith pay to VeroMotion all amounts owing under this Agreement on the date of termination;

 

(d) The rights granted under Section 2 will automatically terminate;

 

(e) Further, Customer agrees that VeroMotion shall not be liable to Customer or any third party for any termination of your access to the Speakify Services. VeroMotion reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Speakify Services (or any part thereof) with or without notice. Customer agrees that VeroMotion shall not be liable to Customer or to any third party for any modification, suspension or discontinuance of the Speakify Services.

 

16.4 Return of Confidential Information. Upon the termination of this Agreement for any reason whatsoever, each party may request of the other that all documents, information, data and/or software however recorded, which contain any of the other’s Confidential Information be returned, provided that the party shall be entitled to charge a reasonable fees and materials charge for doing so. If no request is received for the return of Confidential Information within 30 days of the termination of this Agreement, the Confidential Information shall be destroyed within a reasonable time thereafter and shall not be used for any purpose whatsoever. While VeroMotion uses reasonable precautions to ensure your database is secure and protected, Customer understands and agrees that VeroMotion is under no obligation to export, extract, retrieve or ‘massage’ your database for Customer except through our EXPORT function.

 

16.5 Survival. The parties hereto agree that the provisions hereof requiring performance or fulfillment after the expiry or earlier termination of this Agreement shall survive such expiry or earlier termination. The provisions of this Agreement relating to ownership, confidential information, warranty disclaimer, indemnification and limits of liability shall survive the expiration or termination of this Agreement.

 

17. Independent Contractor. VeroMotion employees shall not be deemed at any time to be employees or servants of Customer and VeroMotion is and shall remain an independent contractor for all purposes. Unless otherwise agreed to in writing, VeroMotion does not undertake to perform any obligation of Customer, whether regulatory or contractual, or to assume any responsibility for Customer’s business or operations.


 

Part V.

18. General

18.1 Notice. Any notice under this Agreement will be in writing and delivered by personal delivery, overnight courier, e-mail, or certified or registered mail, return receipt requested, and will be deemed given upon personal delivery, 1 day after deposit with an overnight courier, 5 days after deposit in the mail. Notices will be sent to a party at its address set forth in the Order Process or such other address as that party may specify in writing pursuant to this Section. Customer agrees to provide us with such other information relating to your use of the Speakify Services as we deem necessary or desirable. Customer shall notify us if Customer’s address, email address, telephone number, or billing information changes.

18.2 Force Majeure. If VeroMotion’s performance under this Agreement, or any obligation under this Agreement, is prevented, restricted, or interfered with by reason of: fire, flood, earthquake, explosion or other casualty or accident or act of God; strikes or labor disputes; inability to procure or obtain delivery of parts, supplies, power, telecommunication services, equipment or software from suppliers, war or other violence; any law, order proclamation, regulation, ordinance, demand or requirement of any governmental authority; or any other act or condition whatsoever beyond the reasonable control of VeroMotion, VeroMotion shall be excused from such performance to the extent of such prevention, restriction or interference.

18.3 Severability. To the extent that any provision, portion or extent of this Agreement is deemed to be invalid, illegal or unenforceable, such provision, portion or extent shall be severed and deleted or limited so as to give effect to the intent of the parties insofar as possible and the remainder of this Agreement, as the case may be, shall remain binding upon the parties.

18.4 Assignment. Customer may not assign or transfer, by operation of law or otherwise, this Agreement or any of its rights under this Agreement to any third party without VeroMotion’s prior written consent. VeroMotion may assign this Agreement by operation of law or otherwise to any successor to its business or assets to which this Agreement relates, whether by merger, sale of assets, sale of stock, reorganization or otherwise. Any attempted assignment or transfer in violation of the foregoing will be null and void. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and permitted assigns, and shall not confer any rights or remedies upon any person or entity not a party hereto.

18.5 Trademark Information. Unless expressly requested in writing, we reserve the right to have fair use of your company or organization’s name and logo in our promotional material.

18.6 Governing Law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Colorado without reference to its conflict or choice of law rules or principles. Customer hereby submits to the exclusive jurisdiction of the courts of the State of Colorado for any legal action arising out of this Agreement or the performance of the obligations hereunder or thereunder.

18.7 Counterparts. This Agreement may be executed in counterparts, each of which will be considered an original, but all of which together will constitute the same instrument.

18.8 Headings. The subject headings of the articles and sections are for convenience only and shall not affect the construction or interpretation of any of its provisions.

18.9 Entire Agreement; Waiver. This Agreement sets forth the entire understanding and agreement of the parties, and supersedes any and all oral or written agreements or understandings between the parties, as to the subject matter of the Agreement. Speakify reserves the right to change the terms and conditions of this Agreement as needed and as shall be updated on the Site, including, but not limited to, the right to change our subscription rates at any time. Use of the Speakify Services by Customer after any such changes constitutes acceptance of any new terms and conditions.

If you do not agree to the new terms and conditions, you may terminate this agreement in accordance with our cancellation policy. For changes in subscription rates, we will use reasonable commercial efforts to give thirty (30) days’ notice prior to changing subscription rates. The waiver of a breach of any provision of this Agreement will not operate or be interpreted as a waiver of any other or subsequent breach. In the event of a conflict between this Agreement and any other terms contained on the Site, this Agreement shall control. This Agreement sets forth the general terms and conditions applicable to all services provided by Speakify to Customer and no terms or conditions proposed by either party, including any purchase order submitted by Customer, shall be binding on the other party unless accepted in writing by both parties, and each party hereby objects to and rejects all terms and conditions not so accepted. Customer further understands and agrees to hereby waive any purchase order terms and conditions not expressly accepted in writing by signature representatives of both parties. Customer also understands and agrees that references to purchase orders on any services invoices or otherwise shall not constitute VeroMotion acceptance of purchase order terms and conditions. To the extent of any conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of any purchase order, the provisions of this Agreement shall govern.

19. Contracting Entity. Unless otherwise specified in relation to a particular Service, the Services are provided by, and you are contracting with, VeroMotion s.r.o., located at Karla Englise 3201/6, Prague 5, 15000, Czech Republic, Europe.

20. Governing Law and Jurisdiction. Those terms are governed by the laws of the Czech Republic (without regard to its conflict of laws provisions). Except if prohibited by applicable law, each party submits to the exclusive jurisdiction of the courts of the city of Prague, Czech Republic.